Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is เพ็ญพิมล, ที่พึ่ง  [Clear All Filters]
2548
เพ็ญพิมล, ที่พึ่ง. (2548). การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.pdf (70.22 KB) bib.pdf (83.82 KB) ch5.pdf (227.56 KB) ch4.pdf (201.55 KB) ch3.pdf (114.64 KB) ch2.pdf (1.06 MB) ch1.pdf (230.07 KB) con1.pdf (98.27 KB) abs.pdf (95.6 KB) app.pdf (813.46 KB)