Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is สุทธิพงษ์, เพ็งพี  [Clear All Filters]
2548
สุทธิพงษ์, เพ็งพี. (2548). การศึกษาศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (45.4 KB) บทคัดย่อ (124.44 KB) สารบัญ (198.88 KB) บทที่1 (165.69 KB) บทที่2 (2.25 MB) บทที่3 (214.53 KB) บทที่4 (1.01 MB) บทที่5 (198.74 KB) บรรณานุกรม (156.83 KB) ภาคผนวก (300.35 KB)