Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม  [Clear All Filters]
2547
ชายชัชวาล, ศรีสุธรรม. (2547). การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิษณุโลก.
tpg.pdf (86.38 KB) bib.pdf (208.55 KB) ch5.pdf (311.24 KB) ch4.pdf (1.11 MB) ch3.pdf (268.59 KB) ch2.pdf (1.92 MB) ch1.pdf (222.09 KB) con1.pdf (300.09 KB) abs.pdf (185.21 KB) app.pdf (294.04 KB)