Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ชนาธิป, เทียนวรรณ  [Clear All Filters]
2556
ชนาธิป, เทียนวรรณ. (2556). การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2554. presented at the 2557-09-23, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
หน้าปก (26.36 KB) บทคัดย่อ (31.6 KB) สารบัญ (46.12 KB) บทที่ 1 (78.97 KB) บทที่ 2 (803.3 KB) บทที่ 3 (46.69 KB) บทที่ 4 (303.84 KB) บทที่ 5 (102.74 KB) บรรรานุกรม (80.42 KB) ภาคผนวก (321.77 KB)