Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is พนารัตน์, วสุวัฒนาศรี  [Clear All Filters]
2551
พนารัตน์, วสุวัฒนาศรี. (2551). แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาคผนวก (562.93 KB) บรรณานุกรม (149.13 KB) บทที่5 (657.46 KB) บทที่4 (906.61 KB) บทที่3 (267.16 KB) บทที่2 (1.64 MB) บทที่1 (243.21 KB) สารบัญ (127.63 KB) บทคัดย่อ (132.59 KB) หน้าปก (82.51 KB)