Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is อมรรัตน์, ด้วงทรัพย์  [Clear All Filters]
2552
อมรรัตน์, ด้วงทรัพย์. (2552). การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนเรียนร่วมที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (153.5 KB) ภาคผนวก (516.22 KB) บรรณานุกรม (275.49 KB) บทที่1 (214 KB) บทที่2 (2.79 MB) บทที่3 (211.79 KB) บทที่4 (787.48 KB) บทที่5 (386.03 KB) สารบัญ (97.68 KB) หน้าปก (85.73 KB)