Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is สำเภา, สันติพร้อมวงศ์  [Clear All Filters]
2552
สำเภา, สันติพร้อมวงศ์. (2552). ความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
บทคัดย่อ (122.43 KB) ภาคผนวก (710.81 KB) บรรณานุกรม (174.33 KB) บทที่1 (233.67 KB) บทที่2 (1.57 MB) บทที่3 (413.41 KB) บทที่4 (245.89 KB) บทที่5 (439.99 KB) สารบัญ (137.65 KB) หน้าปก (84.42 KB)