Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is อำนวย, รุ่งแจ้ง  [Clear All Filters]
2014
อำนวย, รุ่งแจ้ง. (2014). การศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของกองรักษาดินแดนต่อการให้บริการประชาชน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, เมืองพิษณุโลก.
 (59.44 KB) (89.57 KB) (154.36 KB) (244.12 KB) (1.36 MB) (236.09 KB) (1.15 MB) (617.2 KB) (121.1 KB) (915.24 KB)