Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is เสน่หา, บุญยรักษ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.1.pdf (39.91 MB) fulltext.2.pdf (42.23 MB) fulltext.3.pdf (42.31 MB) fulltext.4.pdf (31.87 MB)
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2545). การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (31.81 MB)