Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is กลัยาพร, จงภัทรทรัพย์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดโรงเรียน
กลัยาพร, จงภัทรทรัพย์. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดโรงเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
กลัยาพร, จงภัทรทรัพย์. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดโรงเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.