Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ภาณุพันธุ์ พิลึก  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พิลึก, ภาณุพันธุ์. (2550). แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
tpg.PDF (71 KB) bib.PDF (172.59 KB) ch5.PDF (318.09 KB) ch4.PDF (442.72 KB) ch3.PDF (208.94 KB) ch2.PDF (1.15 MB) ch1.PDF (208.26 KB) con1.PDF (95.85 KB) abs.PDF (126.15 KB) app.PDF (450.61 KB)