Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is สุกัลยา, ประสิทธิผล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2559). การวิเคราะห์สภาพการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (718.24 KB)
สุกัลยา, ประสิทธิผล. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (605.59 KB)