Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is หนึ่งฤทัย, ล้อมผล  [Clear All Filters]
วิจัยสถาบัน
สุรีย์พร, แก้วหล่อ, & หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2562). การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (2.45 MB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2560). การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2557 – 2559. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.35 MB)
หนึ่งฤทัย, ล้อมผล. (2559). วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556-2558. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (1.73 MB)