Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ชัชฏาพันธ์, อยู่เพช  [Clear All Filters]
วิจัยสถาบัน
ชัชฏาพันธ์, อยู่เพช. (2561). การวิเคราะห์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. จังหวัดพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) (7.96 MB)