Biblio

Export 1 results:
Filters: Author is ขนิษฐา, ผ่องแผ้ว  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ขนิษฐา, ผ่องแผ้ว. (2541). วิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในสภาพแวดล้อมพิษณุโลก. เมืองพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
21.Breed1_.pdf (722.66 KB)