Biblio

Export 3 results:
Filters: Author is จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
การศึกษาปฐมวัย
จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์. (2533). การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่ในโครงการแม่สอนลูกในเขตพื้นที่เกษตรกรรมชนบทในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย. presented at the 2533, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
คุณลักษณะนักศึกษา วิชาชีพครู
ดำเนิน, คล้ายแท้. (2545). การศึกษาคุณลักษณะด้านปรีชาสามารถของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2545. (ไสยวรรณ พวงทอง & จันทร์เพ็ญ, กาญจนรัตน์). presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (39.23 MB)