Biblio

Export 2 results:
Filters: Author is เสน่หา, บุญยรักษ์  [Clear All Filters]
2542
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2542). ภูมินามจังหวัดพิษณุโลก. (นัยทรัพย์ ทิพย์สุดา). presented at the 2542, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.1.pdf (39.91 MB) fulltext.2.pdf (42.23 MB) fulltext.3.pdf (42.31 MB) fulltext.4.pdf (31.87 MB)
2545
เสน่หา, บุญยรักษ์. (2545). การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน. presented at the 2545, พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
fulltext.pdf (31.81 MB)