การยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิขายเสียง ของประชาชนในเขต อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิขายเสียง ของประชาชนในเขต อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsหนึ่งนุช, พงศ์โอภาส
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-27
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsกรเลือกตั้ง, การยอมรับบทบาทนักการเมือง, จังหวัดพิษณุโลก, ซื้อสิทธิขายเสียง, นักการเมือง, อำเภอพรหมพิราม
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการยอมรับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง และหาแนวทางการแก้ไขการยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ของประชาชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้จากการกำหนดขนาด ด้วยตารางสำเร็จรูปของ “Taro Yamane” จำนวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน โดยนำข้อมูลมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับการยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ของประชาชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 3 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนิติบัญญัติ รองลงมาตามลำดับ คือ ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ของประชาชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และการติดตามข่าวสารทางการเมือง ไม่มีผลต่อการยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ในส่วนของ อายุ อาชีพ และสถานภาพการสมรส มีผลต่อการยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ของประชาชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 3. แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขการยอมรับบทบาทนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง ของประชาชนในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ควรมีบทลงโทษสำหรับนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้ง และควรปลูกฝังค่านิยมใหม่ให้กับสังคมไทยโดยไม่เห็นว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกตั้ง

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก18.34 KB
บทคัดย่อ28.84 KB
สารบัญ57.23 KB
บทที่160.45 KB
บทที่2452.6 KB
บทที่362.26 KB
บทที่4274.58 KB
บทที่5145.19 KB
บรรณานุกรม35.05 KB
ภาคผนวก1.16 MB