การนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก

Primary tabs

Titleการนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเอชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsมณีรัตน์, แก้วแสนสาย
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsจังหวัดพิษณุโลก, พฤติกรรมบริการ, เจ้าหน้าที่, แนวทางการพัฒนา, แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการ, โรงพยาบาลรัตนเวชเด็ก, โรงพยาบาลเอชน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช (เด็ก) พิษณุโลก และนำเสนอแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ การดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้รับบริการซึ่งมารับบริการตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 จำนวน 209 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่า t-test ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอแนวทางพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้และผู้รับบริการที่เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ที่มีต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก) พิษณุโลก ทั้ง 6 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายกุมารแพทย์ และฝ่ายสนับสนุน พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 2 กลุ่มในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 2 กลุ่มที่มีต่อพฟติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 ฝ่าย พบว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเภสัชกรรม และฝ่ายพยาบาล ในภาพรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ด้านฝ่ายกุมารแพทย์และฝ่ายสนับสนุนบริการ พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 3.แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนเวช(เด็ก)พิษณุโลก ควรมีแนวทางการพัฒนา คือ ควรมีกรจัดอบรมการพัฒนาพฤติกรรมเชิงรุกในองค์กร ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ แพทย์นอกเวลา (part time) และเจ้าหน้าที่ประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย เพื่อจะได้นำผลที่ได้มาพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป

Citation Key103
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.PDF34.39 KB
PDF icon con1.PDF98.43 KB
PDF icon ch5.PDF234.08 KB
PDF icon ch4.PDF919.96 KB
PDF icon ch3.PDF146.25 KB
PDF icon ch2.PDF915.31 KB
PDF icon ch1.PDF264.75 KB
PDF icon bib.PDF51.25 KB
PDF icon app.PDF268.32 KB
PDF icon abs.PDF80.78 KB