การศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsสุทิน, พรจันทรารักษ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsการประกันคุณภาพการศึกษา, ครูผู้สอน, ครูผู้สอนในสถานศึกษา, จังหวัดสุโขทัย, ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา, ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, อำเภอคีรีมาศ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมี3 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียน จำแนกตามตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวนทั้งสิ้น 236 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่าและแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test การวิเคราะห์ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของคุณภาพมาตรฐาน พบว่า คุณภาพมาตรฐานที่มีปัญหามากที่สุดคือ คุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน รองลงมาคือ คุณภาพมาตรฐานด้านครู และคุณภาพมาตรฐานด้านผู้บริหาร 2. การเปรียบเทียบปัญหาการประกันคุณภาพตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาจำแนกตามตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมทุกด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาต่อปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา ในด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. แนวทางแก้ไขปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารควรมอบหมายงานตามความถนัด ควรได้รับการพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มเตอม เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาด้านครูผู้สอนควรจัดการอบรมพัฒนาความรู้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดจำนวนครูให้เพียงพอตามเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครู ลดภาระงานของครู จัดหาแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ ด้านผู้เรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนึกรักในท้องถิ่น ฝึกทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ มีการประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน และควรมีการกำหนดเกณฑ์อายุของผู้เรียนอย่างชัดเจน

URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/104
Citation Key104
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon abs.PDF141.81 KB
PDF icon app.PDF694.53 KB
PDF icon bib.PDF154.28 KB
PDF icon ch1.PDF362.34 KB
PDF icon ch2.PDF788.59 KB
PDF icon ch3.PDF146.92 KB
PDF icon ch4.PDF1.01 MB
PDF icon ch5.PDF501.56 KB
PDF icon con1.PDF193.16 KB
PDF icon tpg.PDF78.58 KB