ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน

Primary tabs

Titleผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsรพิพรรณ, จันทร์มะณี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
Keywordsการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, นักศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิชาชีวเคมีพื้นฐาน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1057
Citation Key1057
ไฟล์แนบ: