การศึกษาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

Primary tabs

Titleการศึกษาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsธนชัย, มะธิปิไขย
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31, การดำเนินงาน, ตชด. 31, ทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 31 ด้านการปลูกหญ้าแฝกและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ด้านการปลูกหญ้าแฝกและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยทำการศึกษาจากกลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 7 คน ครูผู้สอน จำนวน 48 คน นักเรียน จำนวน 55 คน คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 63 คน รวมทั้งสิ้น 173 คน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 7 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย มีดังนี้ 1. ด้านการปลูกหญ้าแฝกและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พบว่า ในภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และในแต่ละขั้นตอนและแต่ละกิจกรรมมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปลูกหญ้าแฝกจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ขั้นตอนการดูแลรักษาและติดตามประเมินผล ขั้นการขยายพันธุ์หญ้าแฝกขั้นเตรียมการ และขั้นการขยายผล ตามลำดับ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม กิจกรรมการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช และกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ตามลำดับ 2. ด้านปัญหาการปลุกหญ้าแฝก พบว่า หญ้าแฝกมีรากเน่าและตาย การประชาสัมพันธ์ด้านการขยายพันธุ์หญ้าแฝกขาดความต่อเนื่อง ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ์ไปปลุกในพื้นที่ชุมชนค่อนข้างน้อย ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการปลูกหญ้าแฝก งบประมาณมีไม่เพียงพอวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา คือ อบรมบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายพันธุ์หญ้าแฝกต่อเนื่องทุกปี จัดการประชุมให้มีความรู้ความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและประชาชน มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นปี หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับปัญหาด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พบว่า บุคลากรขาดการฝึกอบรม ประชาชนขาดความรู้ งบประมาณมีน้อย วิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคือ จัดอบรมบุคลากร เผยแพร่ความรู้ให้นักเรียนรู้จักเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ จัดสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ควรมีการประชาสัมพันธ์และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างต่อเนื่อง

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.PDF75.56 KB
con1.PDF134.03 KB
ch5.PDF556.68 KB
ch4.PDF617.22 KB
ch3.PDF160.04 KB
ch2.PDF1.04 MB
ch1.PDF250.86 KB
bib.PDF132.61 KB
app.PDF470.13 KB
abs.PDF145.05 KB