การศึกษาสาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคันของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Primary tabs

Titleการศึกษาสาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคันของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsเพชร์พะเยาว์, แย้มยินดี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-23
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsนักศึกษา, ปวช., วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ, วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก, สาเหตุของการเสี่ยงออกกลางคัน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Citation Key12
ไฟล์แนบ: