แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleแนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsพิลึก, ภาณุพันธุ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดการสารสนเทศ, จังหวัดพิจิตร, ทบต.กำแพงดิน, อำเภอสามง่าม, เทศบาลตำบลกำแพงดิน
Abstract

แนวทางการจัดการสารสนเทศของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปัญหาของการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ และเพื่อการนำเสนอแนวทางการจัดการสารสนเทศ ของเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 37 คน โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 คน และให้สัมภาษณ์จำนวน 7 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสังเคราะห์เป็นแนวทางโดยดำเนินการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการจัดการสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการสารสนเทศด้านฐานข้อมูล มีปัญหาในระดับมาก ด้านระบบ Web Site ของเทศบาลไม่เป็นปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสร ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และไม่มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหาร การบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากร มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ในด้านบุคลากรขาดความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารของเทศบาลขาดความรู้ความชำนาญระบบสารสนเทศ และบุคคลไม่ให้ความสำคัญในการจัดระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการสารสนเทศด้านกระบวนการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก มีปัญหาในการไม่มีการบำรุงรักษา อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ขาดการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการสำรวจความต้องการและพัฒนาบุคลากรในการระบบสารสนเทศ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการสารสนเทศ ดังนี้ ปัญหาด้านฐานข้อมูล จำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ทันต่อเวลา จัดระบบการรักษาข้อมูล และผู้บริหารจำเป็นต้องจัดหาบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอ ปัญหาด้านทรัพยากร ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์การจัดระบบสารสนเทศ ปัญหาด้านกระบวนการ จัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ จัดหาโปรแกรมประมวลผลข้อมูล และแผนพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.PDF71 KB
bib.PDF172.59 KB
ch5.PDF318.09 KB
ch4.PDF442.72 KB
ch3.PDF208.94 KB
ch2.PDF1.15 MB
ch1.PDF208.26 KB
con1.PDF95.85 KB
abs.PDF126.15 KB
app.PDF450.61 KB