ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsบำรุง, เสือนาราง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา, ครูวิชาการโรงเรียน, จังหวัดพิจิตร, ผู้บริหารและครูวิชาการ, สำนักงานการประถมศึกษา, โรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหาร
Abstract

การวิจัยปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบทรรศนะของผู้บริหารที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารและขนาดโรงเรียน และเพื่อเปรียบเทียบทรรศนะของครูวิชาการที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ครูวิชาการและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาโรงเรียน ปีการศึกษา 2542 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 176 คน ครูวิชาการโรงเรียนจำนวน 176 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสำรวจตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F- test และ t – test ผลการศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน พบว่า 1. ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนมีทรรศนะต่อปัญหาต่อการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านมาตรฐานคุณภาพนักเรียน ด้านมาตรฐานการเรียนการสอน และด้านมาตรฐานการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านมาตรฐานคุณภาพนักเรียน ด้านมาตรฐานการเรียนการสอน และด้านมาตรฐานการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 3. ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของครูวิชาการที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศ฿กษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งครูวิชาการ และขนาดโรงเรียน พบว่าครูวิชาการที่มีประสบการณ์ต่างกันมีทรรศนะต่อปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกัน และครูวิชาการโรงเรียนขนาดต่างกัน มีทรรศนะต่อปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf79.47 KB
con1.pdf202.4 KB
ch5.pdf160.1 KB
ch4.pdf879.24 KB
ch3.pdf114.94 KB
ch2.pdf894.48 KB
ch1.pdf425.78 KB
bib.pdf78.86 KB
app.pdf206.74 KB
abs.pdf229.78 KB