ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsบำรุง, เสือนาราง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา, ครูวิชาการโรงเรียน, จังหวัดพิจิตร, ผู้บริหารและครูวิชาการ, สำนักงานการประถมศึกษา, โรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหาร
Abstract

การวิจัยปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบทรรศนะของผู้บริหารที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารและขนาดโรงเรียน และเพื่อเปรียบเทียบทรรศนะของครูวิชาการที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ครูวิชาการและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาโรงเรียน ปีการศึกษา 2542 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 176 คน ครูวิชาการโรงเรียนจำนวน 176 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสำรวจตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F- test และ t – test ผลการศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ตามทรรศนะของผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน พบว่า 1. ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนมีทรรศนะต่อปัญหาต่อการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านมาตรฐานคุณภาพนักเรียน ด้านมาตรฐานการเรียนการสอน และด้านมาตรฐานการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านมาตรฐานคุณภาพนักเรียน ด้านมาตรฐานการเรียนการสอน และด้านมาตรฐานการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 3. ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของครูวิชาการที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศ฿กษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร จำแนกตามประสบการณ์ในตำแหน่งครูวิชาการ และขนาดโรงเรียน พบว่าครูวิชาการที่มีประสบการณ์ต่างกันมีทรรศนะต่อปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกัน และครูวิชาการโรงเรียนขนาดต่างกัน มีทรรศนะต่อปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกัน

Citation Key135
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf79.47 KB
PDF icon con1.pdf202.4 KB
PDF icon ch5.pdf160.1 KB
PDF icon ch4.pdf879.24 KB
PDF icon ch3.pdf114.94 KB
PDF icon ch2.pdf894.48 KB
PDF icon ch1.pdf425.78 KB
PDF icon bib.pdf78.86 KB
PDF icon app.pdf206.74 KB
PDF icon abs.pdf229.78 KB