ความคาดหวังของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนในจังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleความคาดหวังของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนในจังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsวสุพล, พลัง
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-25
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการให้บริการ, การให้บริการในจังหวัดพิจิตร, ความคาดหวัง, งานทะเบียนราษฎร, จังหวัดพิจิตร, ผู้รับบริการ, ผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร
Citation Key14