การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Primary tabs

Titleการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsชลัยรัตน์, อ่ำมาก
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการสร้างบทเรียน, การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, วิชาวิทยาศาสตร์, โลกและการเปลี่ยนแปลง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 33 คน ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design ใช้ระยะเวลาทดลอง 6 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐานและทดสอบค่าที (t-test Dependent แบบ Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.85-85.07 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. หลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีกว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf70.51 KB
con1.pdf172.45 KB
ch5.pdf445.25 KB
ch4.pdf346.7 KB
ch3.pdf1.18 MB
ch2.pdf2.37 MB
ch1.pdf301.7 KB
bib.pdf234.75 KB
app.pdf982.1 KB
abs.pdf179.97 KB