การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Primary tabs

Titleการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsชลัยรัตน์, อ่ำมาก
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการสร้างบทเรียน, การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, วิชาวิทยาศาสตร์, โลกและการเปลี่ยนแปลง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 33 คน ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design ใช้ระยะเวลาทดลอง 6 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐานและทดสอบค่าที (t-test Dependent แบบ Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.85-85.07 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. หลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีกว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ

Citation Key145
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf70.51 KB
PDF icon con1.pdf172.45 KB
PDF icon ch5.pdf445.25 KB
PDF icon ch4.pdf346.7 KB
PDF icon ch3.pdf1.18 MB
PDF icon ch2.pdf2.37 MB
PDF icon ch1.pdf301.7 KB
PDF icon bib.pdf234.75 KB
PDF icon app.pdf982.1 KB
PDF icon abs.pdf179.97 KB