การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2554

Primary tabs

Titleการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2554
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsชนาธิป, เทียนวรรณ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-23
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดการเรียนร่วม, การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำ, จังหวัดชัยนาท, ปีการศึกษา 2554, โรงเรียนแกนนำ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดชัยนาท จากความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้รูปแบบการประเมินด้วยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ในด้านตัวป้อน ด้านกระบวนการ ด้านการผลิต และด้านสภาพแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวม 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านตัวป้อน ในภาพรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ โดยครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นและมีความพึงพอใจไม่ผ่านทางเกณฑ์ ในเรื่องการสนับสนุนทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างเหมาะสม 2.ด้านกระบวนการ ในภาพรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และ ผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ โดยครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นและความพึงพอใจไม่ผ่านในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน และในชุมชนโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียน 3. ด้านผลผลิตในภาพรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ 4. ด้านสภาพแวดล้อม ในภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นและความพึงพอใจไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด และคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมได้ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนและหน้าที่จัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียน

Citation Key15
ไฟล์แนบ: