การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsเพ็ญพิมล, ที่พึ่ง
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการประหยัดค่าใช้จ่าย, การประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า, การพัฒนารูปแบบ, การใช้ไฟฟ้า, จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอเมือง, โรงแรมอมรินทร์ลากูน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1)เพื่อศึกษาบริบทการดำเนินงานการไฟฟ้าของโรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ในไตรมาสที่ 3 คือเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2547 2) เพื่อประเมินผลการพัฒนารูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงแรมอัมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก ในไตรมาสที่ 4 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2547 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการประหยัดไฟฟ้าของโรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก การพัฒนารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของโรงแรมอัมรินทร์ลากูล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 2)ด้านการตรวจสอบ ปรับปรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า ในการพัฒนารูปแบบประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าโรงแรมอัมรินทร์ลากูน ในด้านการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า พนักงานมีจิตสำนึก และรับทราบเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 100 ด้านการตรวจสอบ ปรับปรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ตั้งคณะทำงาน แจ้งผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตรวจสอบบริเวณที่มีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก และใช้วัสดุจากธรรมชาติในการลดความร้อนจากภายนอกเข้าสูอาคาร ส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของไตรมาสที่ 4 ลดลงจากไตรมาสที่ 3 จำนวน 199,358.60 บาท ซึ่งจำนวนผู้เข้าพักในไตรมาสที่ 4 สูลกว่าไตรมาสที่ 3 จำนวน 3,454 คน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf70.22 KB
bib.pdf83.82 KB
ch5.pdf227.56 KB
ch4.pdf201.55 KB
ch3.pdf114.64 KB
ch2.pdf1.06 MB
ch1.pdf230.07 KB
con1.pdf98.27 KB
abs.pdf95.6 KB
app.pdf813.46 KB