การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsชายชัชวาล, ศรีสุธรรม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsองค์การบริหารส่วนตำบล
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก ในด้านการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปงานการบริหารงานคลัง และงานบริหารงานช่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 159 คน เครื่องทือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา มีศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานต่ำกว่าหัวหน้าส่วนการคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานคลัง 2. พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่แสดงความต้องการในการพัฒนาศักภาพการปฏิบัติงาน ด้านการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการศึกษาดูงานอยู่ในระดับมาก และด้านประชุมสัมมนาอยู่ในระดับน้อย 3. พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในตำแหน่ง หัวหน้างานส่วนโยธา ที่เข้ารับการพัฒนาโดยการอบรมความรู้ด้านบริหารงานทั่วไป ก่อนเข้ารับการพัฒนามีศักภาพอยู่ในระดับที่น้อย หลังจากเข้ารับการพัฒนามีศักยภาพอยู่ในระดับมาก และเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานคลัง ก่อนเข้ารับการพัฒนามีศักภาพอยู่ในระดับที่น้อย หลังจากเข้ารับการพัฒนามีศักยภาพอยู่ในระดับมาก แสดงว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา มีศักภาพเพิ่มมากขึ้นในด้านบริหารงานทั่วไป และงานบริหารงานคลังมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Citation Key189
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf86.38 KB
PDF icon bib.pdf208.55 KB
PDF icon ch5.pdf311.24 KB
PDF icon ch4.pdf1.11 MB
PDF icon ch3.pdf268.59 KB
PDF icon ch2.pdf1.92 MB
PDF icon ch1.pdf222.09 KB
PDF icon con1.pdf300.09 KB
PDF icon abs.pdf185.21 KB
PDF icon app.pdf294.04 KB