การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsชายชัชวาล, ศรีสุธรรม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsองค์การบริหารส่วนตำบล
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก ในด้านการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปงานการบริหารงานคลัง และงานบริหารงานช่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 159 คน เครื่องทือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา มีศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานต่ำกว่าหัวหน้าส่วนการคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานคลัง 2. พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่แสดงความต้องการในการพัฒนาศักภาพการปฏิบัติงาน ด้านการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการศึกษาดูงานอยู่ในระดับมาก และด้านประชุมสัมมนาอยู่ในระดับน้อย 3. พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในตำแหน่ง หัวหน้างานส่วนโยธา ที่เข้ารับการพัฒนาโดยการอบรมความรู้ด้านบริหารงานทั่วไป ก่อนเข้ารับการพัฒนามีศักภาพอยู่ในระดับที่น้อย หลังจากเข้ารับการพัฒนามีศักยภาพอยู่ในระดับมาก และเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานคลัง ก่อนเข้ารับการพัฒนามีศักภาพอยู่ในระดับที่น้อย หลังจากเข้ารับการพัฒนามีศักยภาพอยู่ในระดับมาก แสดงว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา มีศักภาพเพิ่มมากขึ้นในด้านบริหารงานทั่วไป และงานบริหารงานคลังมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf86.38 KB
bib.pdf208.55 KB
ch5.pdf311.24 KB
ch4.pdf1.11 MB
ch3.pdf268.59 KB
ch2.pdf1.92 MB
ch1.pdf222.09 KB
con1.pdf300.09 KB
abs.pdf185.21 KB
app.pdf294.04 KB