บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Title บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsประดิษฐ์, ย่อมครบุรี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstract

การศึกษาบทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบบทบามที่คาดหวังกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำแนกตาม อาชีพ วุฒิการศึกษา กลุ่มผู้แทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีการสุ่มแบ่งชั้น (Stratified random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามคือ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 487 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าเอฟ (F-test) สถิติค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1. บทบาทที่คาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก 2. บทบาทที่ปฏิบัติจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3. บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามอาชีพ ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่ต่างกัน 4. บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลกจำแนกตามวุฒิการศึกษา จังหวัดพิษณุโลกจำแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 5. บทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf60.31 KB
bib.pdf106.04 KB
ch5.pdf281.57 KB
ch4.pdf4.12 MB
ch3.pdf87.19 KB
ch2.pdf723.94 KB
ch1.pdf245.02 KB
con1.pdf846.79 KB
bib.pdf106.04 KB
abs.pdf197.73 KB
app.pdf341.81 KB