การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsไพโรจน์, โกษา
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-25
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการป้องกันอาชญากรรม, การมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของประชาชน, จังหวัดพิษณุโลก, สถานีตำรวจภูธรบางระกำ, สภอ.บางระกำ, อาชญากรรม, เชิงในพื้นที่รับผิดชอบ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเชิง และหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก และหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้จากการกำหนดขนาดด้วยตารางสำเร็จรูปของ “TAO Yamane” จำนวน 396 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยนำข้อมูลมากแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจบางรพกำ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอาชญากรรม 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษรุโลก จำแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในส่วนของ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ตำแหน่งในหมู่บ้านหรือชุมชน และการรับรู้ข่าวสาร อาชญากรรม ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 3. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และข้อเสนอแนะ พบว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่สถานีตำรวจบางระกำ ควรปรับปรุง คือการปฏิบัติงานและไม่ควรละเลย หรือลดการป้องกันอาชญากรรม ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของและมีส่วนรวมในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการอย่างแม้จริง

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก21.71 KB
บทคัดย่อ29.65 KB
สารบัญ68.44 KB
บทที่176.65 KB
บทที่2476.57 KB
บทที่372.21 KB
บทที่4548.8 KB
บทที่5156.09 KB
บรรณานุกรม41.09 KB
ภาคผนวก115.08 KB