การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsปราณี, บำเพ็ญดี
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการบริหารจัดการ, งบประมาณ, มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการจัดทำงบประมาณ ด้านการอนุมัติงบประมาณ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ จำนวน 89 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณที่ยึดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก การบริหารงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานบริหารจัดการ ควบคุมการใช้จ่าย และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ นำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการดำเนินการพบว่าการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.53 , = 0.65) โดยเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผล รองลงมาคือ การจัดทำงบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป เห็นว่าการบริหารงบประมาณในภาพรวมทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.91 , = 0.74) โดยเฉพาะด้านการจัดทำงบประมาณ มีปัญหาในการนำเอาปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์อาจยังไม่เพียงพอ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ไฟล์แนบ: