การศึกษาวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsชฎารัตน์, โมสกุล
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsผู้บริหารโรงเรียน
Abstract

การศึกษาวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการปรถมศ฿กษาจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศ฿กษาและเปรียบเทียบวิธีการนิเทศภายในของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและขาดของโรงเรียน ในองค์ประกอบ 9 กิจกรรม คือ การประชุม การให้คำปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ การให้ศึกษาจากเอกสาร การจัดนิทรรศการหรือการแสดงผลงาน/การเข้าร่วมชมนิทรรศการ และการสาธิตการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาสังกัดประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2545 จำนวน 207 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ในการทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีเซฟเฟ (Scheffe’) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมีการ ปฏิบัติงานนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการสังเกตการสอน และการสาธิตการสอน ส่วนด้านอื่น ๆ มีการปฏิบัติงานนิเทศภายในอยู่ในระดับมากโดยเรียงสามลำดับแรกดังนี้ การให้คำปรึกษาหารือ การประชุมและการจัดนิทรรศการหรือการแสดงผลงาน / การเข้าร่วมชมนิทรรศการ 2. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติการนิเทศภายในโดยภาพรวมไม่แตก ต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการนิเทศภายในด้านการประชุม ด้านการสังเกตการสอน ด้านการอบรมสัมมนาและด้านการให้ศึกษาจากเอกสารมากกว่าผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 3. ผู้บริหารในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการนิเทศภายใน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหารในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีวิธีการนิเทศภายในแตกต่างในด้านการให้คำปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน และการสอนอบรมสัมมนา

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf79.62 KB
bib.pdf73.09 KB
ch5.pdf137.91 KB
ch4.pdf570.93 KB
ch3.pdf291.99 KB
ch2.pdf1.87 MB
ch1.pdf283.54 KB
con1.pdf257.29 KB
abs.pdf161.11 KB
app.pdf126.97 KB