การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7

Primary tabs

Titleการศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsสุนิสา, วรอินทร์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดการ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 โดยจำแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 ปีการศึกษา 2544 ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นและกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี และมอร์แกน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยแบ่งเป็น 4 ด้านคือ ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการสอน การสนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x = 3.61,SD=0.55) 2. สมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูจำแนกเป็นรายด้านประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการสอน ( x =3.67,SD = 0.53) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 3.70,SD =0.55) และด้านการวัดผลประเมินผล ( x = 3.75,SD = 0.77) ยกเว้นด้านการสนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ ( x = 3.44,SD = 0.63) อยู่ระดับปานกลาง 3. การเปรียบเทียบสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยรวมทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกัน ตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน ไม่แตกต่างกัน 4. สมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกันตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 5. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการสอนของครูไม่แตกต่างกัน ตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของโรงเรียน 6. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าสมรรถภาพการจัดกิจกรรมการสอนไม่แตกต่างกันตามวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน แต่จะแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีสมรรถภาพในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7. ด้านการสนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ พบว่าสมรรถภาพของครูไม่แตกต่างกันตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของโรงเรียน 8. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่าสมรรถภาพของครูที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีสมรรถภาพสูงกว่าครูมีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสมรรถภาพของครูด้านการวัดผลและประเมินผลจะแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีสมรรถภาพในการวัดและประเมินผลสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf4.19 MB
bib.pdf243.47 KB
ch5.pdf368.28 KB
ch4.pdf1.47 MB
ch3.pdf236.01 KB
ch2.pdf1.46 MB
ch1.pdf250.85 KB
con1.pdf331.14 KB
abs.pdf161.31 KB
app.pdf318.6 KB