การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7

Primary tabs

Titleการศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsสุนิสา, วรอินทร์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดการ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 โดยจำแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 ปีการศึกษา 2544 ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นและกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี และมอร์แกน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยแบ่งเป็น 4 ด้านคือ ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการสอน การสนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 7 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x = 3.61,SD=0.55) 2. สมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูจำแนกเป็นรายด้านประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการสอน ( x =3.67,SD = 0.53) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 3.70,SD =0.55) และด้านการวัดผลประเมินผล ( x = 3.75,SD = 0.77) ยกเว้นด้านการสนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ ( x = 3.44,SD = 0.63) อยู่ระดับปานกลาง 3. การเปรียบเทียบสมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยรวมทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกัน ตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน ไม่แตกต่างกัน 4. สมรรถภาพที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกันตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 5. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการสอนของครูไม่แตกต่างกัน ตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของโรงเรียน 6. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าสมรรถภาพการจัดกิจกรรมการสอนไม่แตกต่างกันตามวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน แต่จะแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีสมรรถภาพในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7. ด้านการสนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ พบว่าสมรรถภาพของครูไม่แตกต่างกันตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของโรงเรียน 8. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่าสมรรถภาพของครูที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีสมรรถภาพสูงกว่าครูมีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสมรรถภาพของครูด้านการวัดผลและประเมินผลจะแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีสมรรถภาพในการวัดและประเมินผลสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Citation Key240
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf4.19 MB
PDF icon bib.pdf243.47 KB
PDF icon ch5.pdf368.28 KB
PDF icon ch4.pdf1.47 MB
PDF icon ch3.pdf236.01 KB
PDF icon ch2.pdf1.46 MB
PDF icon ch1.pdf250.85 KB
PDF icon con1.pdf331.14 KB
PDF icon abs.pdf161.31 KB
PDF icon app.pdf318.6 KB