สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsประพัทธ์, เหมาคม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาทางวิชาชีพ
Abstract

สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ และนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ ของโรงเรียนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ผู้สอนวิชาโครงงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2544 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 233 คน โดยวิธีสุ่มแบ่งชั้นหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ การวิเคราะห์มูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe ’ Method) ผลการวิจัยพบว่าผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและผู้สอนวิชาโครงงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและผู้สอนวิชาโครงงานอาชีพ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการวางแผนงานวิชาการมีปัญหามากที่สุด ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและผู้สอนวิชาโครงงานอาชีพที่มีต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานอาชีพในภาพรวมและเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf69.26 KB
bib.pdf109.49 KB
ch5.pdf197.2 KB
ch4.pdf1.87 MB
ch3.pdf404.44 KB
ch2.pdf2.19 MB
ch1.pdf447.04 KB
con1.pdf352.68 KB
abs.pdf156.99 KB
app.pdf165.58 KB