แนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleแนวทางการบริหารงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsสุทธิวรรณ, ยิ้มสมบุญ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหารงานโรงเรียน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาพิเศษและขนาดของโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนทั้ง 6 ด้าน คืองานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียนงานอาคารสถานที่ งานการเงินและธุรการและ งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเด็กพิเศษ โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา ที่มีการจัดชั้นเรียนร่วม ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามขนาดโรงเรียน และสุ่มอย่างง่าย จำนวน 248 คน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการจัดชั้นเรียนร่วม ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานด้วยค่า t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาและสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก มีสภาพการดำเนินงานการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเด็กพิเศษ มีความเห็นว่าสภาพการดำเนินงานการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 3. ผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ มีความเห็นว่าสภาพการดำเนินงานการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับน้อย และผู้ไม่ผ่านการอบรมมีความเห็นว่าสภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 4. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเด็กพิเศษโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความเห็นว่าสภาพการดำเนินงาน การจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับน้อย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเด็กพิเศษโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 5. โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา และสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน มีแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษา ไม่แตกต่างกัน 6. ผู้บริหารและครูสอนเด็กพิเศษ มีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษา ไม่แตกต่างกัน 7. ผู้ผ่านการอบรมและผู้ไม่ผ่านการอบรม มีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษา ไม่แตกต่างกัน 8. ผู้บริหารและครูผู้สอนเด็กพิเศษโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน โรงเรียนที่มีการจัดชั้นเรียนร่วม ระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าในงานกิจการนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่กับขนาดกลาง มีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน แตกต่างกันที่ระดับ 0.05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf63.87 KB
bib.pdf105.58 KB
ch5.pdf147.18 KB
ch4.pdf2.36 MB
ch3.pdf182.31 KB
ch2.pdf626.99 KB
ch1.pdf147.83 KB
con1.pdf258.34 KB
abs.pdf117.75 KB
app.pdf131.6 KB