การศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsสุรพล, วรเลิศ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การประกันคุณภาพ, การศึกษานอกโรงเรียน, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ, เขตการศึกษา 7
Abstract

การศึกษาปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ของผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ใน 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย จำแนกตามประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอและจำแนกตามขนาดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 69 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตรตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mend) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรสองกลุ่มด้วย t-test และ 3 กลุ่มด้วย F-test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe Method) ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เขตการศึกษา 7 มีความเห็นต่อปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง 3 ด้านคือ มาตรฐานด้านผู้เรียน/นักศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการและมาตรฐานด้านปัจจัย ดังนี้ 1. การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มาตรฐานที่มีปัญหาสูงสุด คือ มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารน้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ที่มีต่อปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหาร ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีต่อปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf87.31 KB
bib.pdf122.4 KB
ch5.pdf291.14 KB
ch4.pdf392.05 KB
ch3.pdf84.37 KB
ch2.pdf629.53 KB
ch1.pdf225.77 KB
con1.pdf130.35 KB
abs.pdf176.33 KB
app.pdf306.42 KB