การพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsดลรวี, คำมี
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ1)ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการพัสดุการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2) พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานการพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และ3) ประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานการพัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชิราช พิษณุโลก แหล่งข้อมูล ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยเบิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 60 คน และบุคลากรจากงานพัสดุการแพทย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพการปฏิบัติงานพัสดุการแพทย์ ในด้านการเบิกจ่ายพัสดุการแพทย์ และด้านการจัดหาพัสดุการแพทย์ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจากหน่วยเบิกจ่ายได้ ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด สำหรับ ด้านการควบคุมเก็บรักษา และด้านการจำหน่ายพัสดุการแพทย์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุการแพทย์ มีวิธีการ / ขั้นตอนประกอบด้วย 1)ประชุมวางแผน/ชี้แจ้ง 2)เสนอโครงการ 3)พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 4)ดำเนินการตามโครงการ5)ติดตามประเมินผล 6)ปรับปรุง 3. ประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุการแพทย์ พบว่า อยู่ในระดับมาก

Citation Key252
ไฟล์แนบ: