แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา

Primary tabs

Titleแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา
Publication TypeThesis
Year of Publication2008
Authorsนรินทร์, เรืองน้อย
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในเชิงระบบ (2) ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา ในเชิงระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนโสตศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 189 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัญหาและแบบสัมภาษณ์แนวทางการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโสตศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความตรงตามเนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก730.43 KB
บรรณานุกรม121.26 KB
บทที่5275.73 KB
บทที่4526.7 KB
บทที่3208.78 KB
บทที่2832.83 KB
บทที่1261.99 KB
สารบัญ107.77 KB
บทคัดย่อ129.9 KB
หน้าปก70.29 KB