การนำเสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศว

Primary tabs

Titleการนำเสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศว
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsกาญจนา, มั่งคำ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ นำเสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศว โดยการวิจัยแบางออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1)การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ของผู้บริหารและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนเรศว 2) การจำแนกและจัดประเภทข้อมูล 3) การเทียบเคียงสมรรถนะด้านการประเมินคุณภาพบัณฑิต 4) การร่างรูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิต 5) ประเมินรูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยผู้เชี่ยวขาญตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Citation Key255
ไฟล์แนบ: