ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsจักรวัฒน์, ชินรัตน์
Degree วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้ของเกษตรกร และสร้างสมการทำนายปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่ารวมของผลิตผลกล้าไม้ของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ จำนวน 217 ราย จากการสุ่มแบบยกกลุ่ม จากประชากร จำนวน 500 ครัวเรือน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการประกอบอาชีพโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-60 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวนผู้ร่วมงาน 1-3 คน ระยะเวลาในการประกอบอาชีพระหว่าง 1-10 ปี ความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้อยู่ในระดับมาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้อยู่ในระดับมาก ความคาดหวังประโยชน์จากการเพาะชำกล้าไม้ อยู่ในระดับมาก การส่งเสริมสนับสนุนจากภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง การได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับน้อยที่สุด มูลค่ารวมผลิตผลกล้าไม้น้อยกว่า 1 ล้านบาท มีปัญหา อุปสรรค์ทางด้านปัจจัยการผลิต เช่น แกลบเผา ปุ๋ย สารเคมีปราบศัตรูพืช หน้าดิน หายากราคาแพง ขาดแหล่งเงินทุน ปัญหาด้านผลผลิต การตลาด และการขนส่ง เช่น เกิดการแข่งขันมีการต่อรองสูงทำให้ราคาตกต่ำ ค่าขนส่งสูง ดรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น ความต้งอการของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ควรจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพาะชำกล้าไม้ การปลูกป่า ควบคุมราคา ปุ๋ย สารเคมีปราบศัตรูพืช จัดหาแหล่งขอ้มูลทางการจัดการ การตลาดให้ทันสมัย ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกป่า และสนับสนุนงบประมาณในการปลูกป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ 2. ปัจจัยที่มีผลทางบวกต่อมูลค่ารวมผลผลิตกล้าไม้ของเกษตรกร ได้แก่ ระยะเวลาการประกอบอาชีพ จำนวนผู้ร่วมงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลทางลบ ได้แก่ อายุของเกษตรกร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 มีอำนาจพยากรณ์มูลค่ารวมผลผลิตกล้าไม้ได้ร้อยละ 70 เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ Y = -0.99+8.28x4 + 0.28 x3 + 1.20 x1 Z = 0.51x4 + 0.43 x3 +.015 x1

Citation Key256
ไฟล์แนบ: