การพัฒนาหลังสูตรการทำเครื่องปัดดินเผาพื้นบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Primary tabs

Titleการพัฒนาหลังสูตรการทำเครื่องปัดดินเผาพื้นบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsจำเริญ, เชื้อประดิษฐ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลังสูตรการทำเครื่องปัดดินเผาพื้นบ้านทุ่งหลวง ัพฒนาหลังสูตรการทำเครื่องปันดินเผาพื้นบ้านทุ่งหลวงประเมินคุณภาพหลักสูตร และทดลองใช้งานเพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรใน 3 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความสามารถในการทำเครื่องปันดินเผา และเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทำเครื่องปั่นดินเผาพื้นบ้านทุ่งหลวง วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พัฒนาหลักสูตร ประเมินคุณภาพหลักสูตร และทดลองใช้เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2550 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบก้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถการทำเครื่องปันดินเผา และแบบวัดเจตคติทำการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสิ้น จำนวน 40ชั่วโมง สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมติฐาน คือ One Sample t - test

Citation Key257
ไฟล์แนบ: