แนวทางการปรับพฤติกรรมก้านร้าวของเด็กนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleแนวทางการปรับพฤติกรรมก้านร้าวของเด็กนักเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsทรงศักดิ์, เนียบเปีย
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว 2) กำหนดแนวทางการปรับพฤติกรรมก้าวร้าว และ3 ) ประเมินความเป็นไปได้ของการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก แหล่งข้อมูลได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 60 คน เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางซึ่งเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเนื่้อหา (content analysis) ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D)

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก4.19 MB
บรรณานุกรม92.38 KB
บทที่5117.58 KB
บทที่4328.42 KB
บทที่3441.14 KB
บทที่21.11 MB
บทที่1287.9 KB
สารบัญ141.76 KB
บทคัดย่อ132.64 KB
หน้าปก70 KB