แนวทางการให้ความรู้บุคลากรด้านการใช้แผนที่ เพื่อการพัฒนาชนบทของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleแนวทางการให้ความรู้บุคลากรด้านการใช้แผนที่ เพื่อการพัฒนาชนบทของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsธานินทร์, อยู่พงษ์พิทักษ์
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวทางการให้ความรู้บุคลากรด้านการใช้แผนที่ เพื่อพัฒนาชนบท ของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 34 โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง นายทหารชั้นประทวน จำนวน 60 คน โดยใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการใช้แผนที่เพื่อพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ขั้นตอนที่ 2 ประชุมกลุ่มนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 12 คน โดยนำผลจากขั้นตอนที่ 1 ผลการประชุมกลุ่ม มาสังเคราะห์เป็นแนวทางการให้ความรู้ เครื่องมือเครื่องใช้คือ แบบสังเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ขั้นตอนที่ 3 ประเมินแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบประเมินแนวทางการให้ความรู้ โดยประยุกต์ใช้ของStufflebeam and Shinkfield มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับรายละเอียดขอบระวางของสัญลักษณ์แผนที่ มาตราส่วน ระยะทาง ทิศทาง ความสูง ทรวดทรง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากการกำหนดพิกัดแผนที่โดยใช้ระบบภูมิศาสตร์และระบบกริด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2. แนวทางการให้ความรู้ ประกอบด้วย1)กำหนดเป้าหมาย2)กำหนดพื้นที่ดำเนินการให้ความรู้3)ประเด็นในการให้ความรู้4)ลักษณะของการให้ความรู้ 3.ผลการประเมินแนวทางการให้ความรู้ ด้านการมีประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก1.18 MB
บรรณานุกรม150.88 KB
บทที่5474.19 KB
บทที่4858.19 KB
บทที่3227.04 KB
บทที่22.67 MB
บทที่1231.66 KB
สารบัญ138.19 KB
บทคัดย่อ127.86 KB
หน้าปก86.51 KB