การพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย

Primary tabs

Titleการพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsนพรัตน์, ไชนดาจักร์
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย และเพื่อพัฒนาการเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านสังคม แหล่งข้อมูลที่ศึกษา คือผู้ปกครองปฐมวัยที่มีสุขภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบการสอบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้มรการวิจัย คือ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาวิธีการเลี้ยงดู ด้านร่างกายผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยออกกำลังกายเป็นประจำตามอัธยาศัย และตามจินตนาการจัดอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงขนมกรุบกรอบ ด้านจิตใจ ผู้ปกครองปฏิบัติตัว เป็นแบบอย่างให้แก่เด็ก ให้กำลังใจด้วยวาจาและการสัมผัส ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา และพักผ่อนเพียงพอ ด้านสังคมส่งเสริมให้เล่นกับเพื่อน กล้าแสดงออก มีใจเมตตา เป็นคนตรงต่อเวลา รู้จักพูดขอโทษและขอบคุณ 2) การพัฒนาวิธีการเลี้ยงดู ด้านร่างกาย ให้เด็กปฐมวัยออกกำลังกายเป็นประจำโดยผู้ปกครองออกกำลังกายร่วมกับเด็ก ให้ออกกำลังกายตามอัธยาศัยและตามจินตนาการฝึกกินผักตั้งแต่วัยทารกจัดอาหารให้ครบ 5 หมู่ ให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงของขบเคี้ยวด้านจิตใจ ผู้ปกครองปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กำลังใจเด็กด้วยวาจา และการสัมผัสให้ความรักปฏิบัติตนตามความเชื่อศาสนาให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอปลุกคุณธรรม จริยธรรมด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กปฐมเล่นกับเพื่อน กล้าแสดงออกในการคิด การพูด ในกรอบของวัฒนธรรม ให้ความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่นรู้จักขอโทษและขอบคุณ ฝึกให้เด็กปฐมวัยเป็นคนตรงต่อเวลา

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก1.18 MB
บรรณานุกรม150.88 KB
บทที่5474.19 KB
บทที่4858.19 KB
บทที่3227.04 KB
บทที่22.67 MB
บทที่1231.66 KB
สารบัญ138.19 KB
บทคัดย่อ127.86 KB
หน้าปก86.51 KB