สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

Primary tabs

Titleสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsนิเวช, อินสุวอ
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ใน 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ งบประมาน การบริหารงานบุคลากรและกาารบริหารทั่วไป กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบสัมภาษณ์ สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก1.18 MB
บรรณานุกรม150.88 KB
บทที่5474.19 KB
บทที่4858.19 KB
บทที่3227.04 KB
บทที่22.67 MB
บทที่1231.66 KB
สารบัญ138.19 KB
บทคัดย่อ127.86 KB
หน้าปก86.51 KB