การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Primary tabs

Titleการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Publication TypeThesis
Year of Publication2553
Authorsบุญรักษา, เม็งเกตุ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกโดยการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนฝึกทักษาโดยใช้แบบฝึกสอนทักษะ ก่อนสอนเสริมทักษะกับหลังสอนเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ที่มีผลการสอบจุดประสงค์ด้านการเขียนสะดคำภาษาไทย ที่สะกดคำด้วยแม่กด แม่กน แม่กบ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อย 60 ของคะแนนเต็ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย คู่มือการใช้เสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย และแบบวัดทีกษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย จำนวน 9 แบบฝึกกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นระยะเวลารวม 20 ชม. แล้วทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยน ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือค่าที่ (t-test)

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก1.18 MB
บรรณานุกรม150.88 KB
บทที่5474.19 KB
บทที่4858.19 KB
บทที่3227.04 KB
บทที่22.67 MB
บทที่1231.66 KB
สารบัญ138.19 KB
บทคัดย่อ127.86 KB
หน้าปก86.51 KB