แนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleแนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsปรีดา, ตาไว
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการขยะของชุมชนวัดจันทร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และนำเสนอแนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนตำบลวัดจันทร์ จำนวน 236 คน ผู้นำชุมชนจำนวน 18 คน เครื่องมือเครื่องใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการของชุมชนวัดจันทร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การจัดการขยะโดยภาพรวมและรายด้านพบว่า อยู่ในระดับน้อย 2. แนวทางการจัดการขยะของชุมชนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2.1 อบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ประเภท แหล่งกำเนิดผลกระทบ และการป้องกันและแก้ไข้ รวมทั้งวิธีการจัดการขยะทุกประเภทตามหลักการวิชา ให้แก่ผู้นำชุมชนและประชากรในชุมชนตำบลวัดจันทร์ทุกครัวเรือน 2.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง 2.3 จัดหาพื้นที่รองรับขยะที่ได้มาจากชุมชนเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก789.09 KB
บรรณานุกรม133.89 KB
บทที่5932.24 KB
บทที่4524.26 KB
บทที่3165.64 KB
บทที่21.05 MB
บทที่1176.17 KB
สารบัญ106.3 KB
บทคัดย่อ129.21 KB
หน้าปก83.85 KB