แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

Primary tabs

Titleแนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsพนารัตน์, วสุวัฒนาศรี
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 36 คน และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 192 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสภาพและปัญหาการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินแนวทางการดำเนินการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาเศษประจำจังหวัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย(X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1. การดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพบว่าสภาพการดำเนินงานการควบคุมภายในโดยภาพรวมเห็นว่าด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมอยู่ในระดับการดำเนินงานมากว่าด้านอื่น รองลงมาได้แก่ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 2. การดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพบว่าปัญหาการดำเนินงานการควบคุมภายใน ในภาพรวมเห็นว่าด้านการประเมินความเสี่ยงมีปัญหามากกว่าด้านอื่น รองลงมาได้แก่ ด้านกิจกรรมการควบคุม 3. แนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ควรดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการควบคุมภายในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานข

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
ภาคผนวก562.93 KB
บรรณานุกรม149.13 KB
บทที่5657.46 KB
บทที่4906.61 KB
บทที่3267.16 KB
บทที่21.64 MB
บทที่1243.21 KB
สารบัญ127.63 KB
บทคัดย่อ132.59 KB
หน้าปก82.51 KB